CHANGE: Chambers - Energy - SMEs Izby gospodarcze promują inteligentną energię w małych i średnich przedsiębiorstwach

Prezentacja projektu
Koordynator krajowy projektu
Krajowa Izba Gospodarcza
Katarzyna Grzejszczyk

tel.: 022 6309628
Inteligentna energia

Energia odnawialna


Definicja Energii Odnawialnej, czyli pozyskiwanej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Odnawialne Źródła Energii to takie „surowce” energetyczne, których zasobom nie grozi wyczerpanie się, jak to jest w przypadku paliw kopalnych: ropy naftowej, węgla, gazu ziemnego. Nie grozi zatem ich deficyt. Do OZE zalicza się energię:
 • Wodną
 • Słoneczną
 • Wiatrową
 • Geotermalną
 • Zawartą w biomasie
 • Waste-to-energy
Jest to właśnie energia odnawialna, czyli, zgodnie z definicją rekomendowaną przez Międzynarodową Agencję Energetyczną, uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Jej rosnące znaczenie wynika nie tylko z bliższej lub dalszej perspektywy wyczerpania się paliw tradycyjnych (kopalnych), ale z konieczności ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z wytycznymi Pakietu Klimatyczno-Energetycznego UE do 2020 r. 20% energii finalnie zużywanej przez państwa członkowskie musi być pozyskiwane z OZE. W Polsce udział ten wynosi obecnie ok. 7% (cel wyznaczony dla naszego kraju przez Unię na 2020 r. to 15%). Rekordzistą jest dzisiaj Szwecja z ponad 40-procentowym udziałem OZE. Drugą pozycję zajmuje Łotwa – ok. 36%, a trzecią Finlandia – ok. 29%. (źródło: Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.)

Odnawialne źródła energii, czyli energia wiatru, - słońca (cieplna, fotowoltaiczna lub skoncentrowana), wodno-elektryczna, pływy morskie, geotermiczna, z biomasy – są alternatywą dla źródeł nieodnawialnych czyli paliw kopalnych. Ich wykorzystanie pozwala redukować emisję gazów cieplarnianych, zdywersyfikować dostawy energii oraz zmniejszać nasze uzależnienie od dostaw surowców energetycznych z niepewnych lub ulegających okresowym wahaniom rynków (jak ropa czy gaz). Wzrost wykorzystania OZE pobudza również tworzenie miejsc pracy, rozwój nowych technologii oraz poprawia bilans handlowy. (źródło: Komisja Europejska)

Energetyka oparta na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii jest znana człowiekowi od zarania dziejów. Promienie słoneczne wykorzystywane były do ogrzewania i suszenia już przez człowieka pierwotnego. Palenie ognisk, a więc spalanie biomasy w celach energetycznych, stanowiło pierwszy, znaczący skok cywilizacyjny. W czasach średniowiecza powszechnie już wykorzystywano energię wiatru i wody do napędzania urządzeń, które świadczyły pracę na rzecz człowieka - wiatraków i młynów wodnych. (źródło: PIGEO)


Energetyka odnawialna. Czy Polska posiada odpowiednie zasoby i infrastrukturę? - opracowana przez Polską Izbę Gospodarczą Energii Odnawialnej (PIGEO) na krajowe szkolenie kadr izbowych, Warszawa 17 lutego 2009r.

Dopiero pozbycie się wszelkich barier rozwojowych stworzy możliwość do realizacji celów wytyczonych dla OZE. Można tego dokonać poprzez dialog, w którym z jednej strony uczestniczą inwestorzy, przedsiębiorstwa i izby gospodarcze a z drugiej przedstawiciele rządu, administracji rządowej, a także instytucje finansowe. Konkluzja prezentacji przedstawiciela PIGEO na krajowym szkoleniu kadr izbowych, Warszawa 17 lutego 2009r.


OZE – możliwości rozwoju - opracowanie na podstawie konferencji zorganizowanej przez PAIiIZ w dniu 31.03.209r. pt.: "Energie Odnawialne – szanse dla polskich przedsiębiorców" i tamże prezentacji firmy Frost&Sullivan "Europejski Rynek Odnawialnych Źródeł Energii w czasie kryzysu" oraz in. źródeł.Finansowanie inwestycji w OZE z PO Infrastruktura i Środowisko - dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE może być realizowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013


Fundusze Europejskie na Energetykę Odnawialną - Przewodnik na temat możliwosci korzystania ze środków europejskich na realizację inwestycji sektora energetyki odnawialnej


Finansowanie inwestycji w OZE przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - informacja Prezesa Zarządu NFOŚiGW Jana Rączki o preferencyjnych kredytach także dla indywidualnych i mniejszych inwestycji w OZE ze środków zarządzanych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW

http://www.agronews.com.pl/agrotv/274,finansujemy_odnawialne_zrodla_energii_jan_raczka_prezes_zarzadu_nfosigw.html

Odnawialne źródła energii w portfelu BOŚ – informacja Krzysztofa Telegi Wiceprezesa Zarządu BOŚ S.A. o ofercie banku dla przedsięwzięć w OZE

http://www.agronews.com.pl/agrotv/278,odnawialne_zrodla_energii_w_portfelu_bos_krzysztof_telega_wiceprezes_zarzadu_bos_sa.html


Zapis z Programu działań Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu dla poprawy sytuacji na rynku energii elektrycznej z 3.03.2009 dotyczący poprawy efektywności funkcjonowania systemu wspierania rozwoju energetyki odnawialnej (źródło: materiały uzyskane z IEPiOE)

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu stoi na stanowisku iż rolą uczestników "rynku energii elektrycznej" jest wskazywanie właściwym urzędom i administracji państwowej:
 • zapisów w aktach prawnych regulujących funkcjonowanie sektora energetycznego i "rynku energii elektrycznej" utrudniających prowadzenie działalności rynkowej i blokujących rozwój rynku;
 • zachowań praktyk i procedur powodujących nadmierne uprzywilejowanie wybranych uczestników rynku;
 • rozwiązań wpływających na nieuzasadniony wzrost kosztów funkcjonowania "rynku energii" oraz niską efektywność i marnotrawstwo środków które sektor energetyczny otrzymuje w 100% od odbiorców energii;
 • oczekiwanych przez poszczególnych uczestników "rynku energii elektrycznej" propozycji co do kierunków zmian zasad funkcjonowania rynku.
Poprawa efektywności funkcjonowania systemu wspierania rozwoju energetyki odnawialnej wymaga następujących regulacji / zmian w regulacjach:
 1. wprowadzenie określonego czasu korzystania przez źródła energii odnawialnej z systemu wsparcia (zależnie od technologii i czasu zwrotu z inwestycji);
 2. wyłączenie z systemu wsparcia źródeł, które istniały w momencie jego wprowadzenia oraz o mocach powyżej 20 MW (za wyjątkiem ferm wiatrowych);
 3. ograniczenie możliwości współspalania biomasy leśnej do przypadków, gdy nie znajduje ona innych zastosowań;
 4. wprowadzenie wymogu uzyskiwania przez źródła odnawialne wskaźników efektywności wykorzystania spalanej biomasy;
 5. redukcja wolumenu obowiązkowych zakupów zielonych certyfikatów przez "Zakłady energochłonne" współczynnikiem 0,1.

OZE w bilansie ciepła. Rola Energetyki SłonecznejPolecane strony

Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej
Polecamy na stronie: Informacja na temat źródeł energii odnawialnej - potencjału ich rozwoju w Polsce oraz istniejących barier. Aktualności i wydarzenia. Oferta dla przedsiębiorców działających w branży, którzy staną się członkami PIGEO w zakresie potrzeb i możliwości inwestycyjnych, sposobów prowadzenia inwestycji oraz korzyści płynących z OZE.
 
Instytut Energetyki Odnawialnej
Polecamy na stronie: Wiedza ekspercka na temat OZE.
Rynek OZE w Polsce i w krajach UE. Publikacje. Projekty. Konferencje.
 
Serwis informacyjny o energii odnawialnej portalu wnp.pl
Polecamy na stronie: Portal gospodarczy Wirtualny Nowy Przemysł publikuje codziennie wydarzenia i wiadomości z branży OZE, komentarze i artykuły ekspertów dotyczące rynku, technologii OZE, zmian w regulacjach prawnych, etc.
 
Odnawialne źródła energii na portalu ekologicznym EkoNews
Polecamy na stronie: Bardzo przystępna i atrakcyjna dla użytkownika strona informacyjnego portalu ekologicznego EkoNews poświęcona odnawialnym źródłom energii - informacje i aktualności, nowe technologie, zastosowania, jak inwestować, możliwości finansowania, stosowanie przepisow w praktyce.
 
Portal dla zainteresowanych zakupem i montażem kolektorów słonecznych
Polecamy na stronie: Dotacje na kolektory, Kalkulator doboru instalacji, Baza Dostawców i Instalatorów. Obiektywne informacje o możliwościach i korzyściach oraz zalecenia dotyczące instalacji kolektorów, jak również możliwości dofinasowania.
 
Portal zielonej energii
Polecamy na stronie: Portal jest źródłem informacji na temat ekologicznych i energooszczędnych trendów, produktów i usług.
 
Projekt realizowany przy wsparciu:
Intelligent Energy Europe
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość tej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie odzwierciedla ona opinię Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za jakikolwiek użytek poczyniony z zawartych tu treści.
wykonanie: ERYDIUM Strona główna | Europejska strona projektu | Strona Krajowej Izby Gospodarczej