CHANGE: Chambers - Energy - SMEs Izby gospodarcze promują inteligentną energię w małych i średnich przedsiębiorstwach

Prezentacja projektu
Koordynator krajowy projektu
Krajowa Izba Gospodarcza
Katarzyna Grzejszczyk

tel.: 022 6309628
Inteligentna energia

Przewodnik po efektywności


Działalność Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej przy Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. - opracowanie na podstawie wykładu dr inż. Ryszarda Wnuka Dyrektora Polsko Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej (PJCEE) przy Krajowej Agencji Poszanowania Energii - na krajowym szkoleniu kadr izbowych, Warszawa 3 marca 2009r.


Centrum powstało w wyniku umowy międzyrządowej w ramach polsko – japońskiego projektu i świadczy usługi związane z szeroko rozumianą efektywnością energetyczną dla przedsiębiorstw, nie tylko produkcyjnych. Działalność ta to przede wszystkim szkolenia i audyty energetyczne, także w ramach realizacji projektów Unii Europejskiej (np. prowadzenie kursów na Europejskiego Menedżera Energii w ramach projektu EUREM – European Energy Manager). Od czerwca 2005 r., kiedy to skończyła się misja rządu Japonii, Centrum działa samodzielnie, już bez obecności ekspertów japońskich.

PJCEE posiada bogatą ofertę szkoleniową skierowaną do przedsiębiorstw zainteresowanych poprawą efektywności energetycznej; są to „standardowe” – 1, 2, 5 – dniowe szkolenia, obejmujące tematy związane z efektywnością (zarówno te bardziej specjalistyczne - dotyczące kompensacji mocy biernej, odwadniania systemów parowych, gospodarki sprężonym powietrzem, oświetlenia, silników elektrycznych i inne, jak i zagadnień bardziej ogólnych – np. zarządzania energią w firmie.). Audyty energetyczne, oferowane przez Centrum przeprowadzane są według starannie dopracowanej metodologii, powstałej we współpracy z ekspertami japońskimi.

PJCEE, razem z GUS, publikuje corocznie broszurę na temat energochłonności całej polskiej gospodarki, w której przedstawia dane statystyczne dotyczące wybranych wskaźników efektywności energetycznej. Znajdują się tam informacje dotyczące trendów zachodzących zarówno w całej gospodarce jak i poszczególnych sektorach przemysłu.

W obiegu często spotyka się twierdzenia, że polska gospodarka jest kilkakrotnie razy bardziej energochłonna niż inne gospodarki europejskie. Zdaniem Dyrektora Centrum, należy ostrożnie odnosić się do tego typu stwierdzeń – ocena zależy od wyboru wskaźnika energochłonności. Po analizie energochłonności polskiego PKB (zużycie energii na jednostkę wartości dodanej lub na wytworzenie jednostkowego jakiegoś produktu) w cenach stałych, bez uwzględnienia siły nabywczej waluty, można stwierdzić, że energochłonność polskiej gospodarki jest 2,8 razy większa od średniej europejskiej a 6 razy większa od kraju osiągającego najniższą wartość wskaźnika energochłonności – Szwajcarii. Jeżeli natomiast energochłonność odniesiemy do parytetu siły nabywczej, to wtedy efektywność energetyczna Polski jest o kilkadziesiąt procent (mniej niż jednokrotnie) większa niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Analizując energochłonność samego przemysłu w Polsce, maleje ona cały czas. Zakłady robią w tym kierunku całkiem dużo, niekoniecznie czekając na wsparcie rządu. Mimo wszystko nadal polski przemysł jest średnio o kilkadziesiąt procent bardziej energochłonny niż średnio przemysł w Unii Europejskiej (nawet w cenach stałych). Prelegent stwierdził także, że ostatnio większą wagę przykłada się do struktury finalnego zużycia energii w różnych sektorach. Taka analiza pokazuje, że od 1996 r. energochłonność maleje w przemyśle a także w gospodarstwach domowych. Odwrotna tendencja ma natomiast miejsce przede wszystkim w transporcie a także w usługach. Wyniki prowadzonych przez PJCEE analiz wskazują, że potencjał wzrostu efektywności energetycznej nadal jest w Polsce wysoki i należy podejmować działania, które doprowadzą do jego wykorzystania, zwłaszcza w kontekście zobowiązań UE do wzrostu efektywności energetycznej o 20% do roku 2020 (w odniesieniu do 1990 r. jako daty bazowej). Aby te działania były skuteczne, muszą mieć za sobą wykwalifikowane zaplecze naukowo – techniczne i być skoordynowane – jest to duże wyzwanie dla Centrum jak i Krajowej Agencji Poszanowania Energii, przy której ono działa.

Na podstawie doświadczeń Centrum pochodzących z przeprowadzanych audytów energetycznych w zakładach przemysłowych, a także badań ankietowych, obliczono realny potencjał oszczędności energii w zakładach w zależności od wysokości nakładów. Szczególnie duże możliwości (oszczędności kilkudziesięcioprocentowe) zwiększania efektywności charakteryzują instalacje cieplne. W odniesieniu do energii elektrycznej potencjał oszczędności oszacowano w sumie na kilkanaście procent.

Dr inż. Ryszard Wnuk Dyrektor PJCEE podczas wręczania dyplomów ukończenia szkolenia – krajowe szkolenie kadr izbowych, 3 marca 2009r.
Dr inż. Ryszard Wnuk Dyrektor PJCEE podczas wręczania dyplomów ukończenia szkolenia – krajowe szkolenie kadr izbowych, 3 marca 2009r.

Projekt realizowany przy wsparciu:
Intelligent Energy Europe
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość tej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie odzwierciedla ona opinię Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za jakikolwiek użytek poczyniony z zawartych tu treści.
wykonanie: ERYDIUM Strona główna | Europejska strona projektu | Strona Krajowej Izby Gospodarczej