CHANGE: Chambers - Energy - SMEs Izby gospodarcze promują inteligentną energię w małych i średnich przedsiębiorstwach

Prezentacja projektu
Koordynator krajowy projektu
Krajowa Izba Gospodarcza
Katarzyna Grzejszczyk

tel.: 022 6309628
Inteligentna energia

Finansowanie. Zachęty i bariery dla przedsięwzięć
energooszczędnych


Badanie motywacji i barier w podejmowaniu działań energooszczędnych przez przedsiębiorstwa oraz potrzeb w zakresie wsparcia takich działań


Badanie wykazało, iż brak wiedzy, informacji oraz wsparcia finansowego są głównymi przeszkodami w poprawie efektywności energetycznej małych i średnich przedsiębiorstw.

Częścią ambitnego planu "3 x 20" Unii Europejskiej, w tym Polski - aby do roku 2020 zredukować o 20% emisję gazów cieplarnianych, o 20% zredukować zużycie energii i o 20% zwiększyć udział energii odnawialnych w konsumpcji energii - jest ograniczenie zużycia energii przy zachowaniu wzrostu gospodarczego i konkurencyjności europejskiej gospodarki. Jest oczywiste, iż bez aktywnego zaangażowania sektora przedsiębiorstw, i to przedsiębiorstw wszystkich wielkości, nie da się tego ambitnego celu osiągnąć. Biznes zdaje sobie sprawę z wagi wyzwania, jakim jest przeciwdziałanie zmianom klimatu i polityka energetyczna UE, a zarazem z szans związanych ze zwiększaniem efektywności energetycznej. Jednocześnie światowy kryzys finansowy i gospodarczy, jak i brak wiedzy, informacji czy też brak czasu powodują, iż często szanse te pozostają niewykorzystane.

Podjęte wśród firm w 12-tu krajach, w ramach projektu, badanie ma pomóc zidentyfikować istniejące bariery dla działań efektywnościowych w zużyciu energii w przedsiębiorstwach.

Rezultaty badania mogą zostać wykorzystane przez decydentów do realizacji Krajowego Planu Działań dotyczących efektywności energetycznej, za którego wdrażanie odpowiadają i który regularnie musi być uzupełniany oraz przedkładany Komisji przez każdy kraj UE.

Dzięki otrzymanym odpowiedziom od przedsiębiorców izby gospodarcze zaangażowane w projekt mogą lepiej realizować wsparcie dla firm, jakie prowadzą w ramach projektu a następnie kontynuować te działania.

Przedstawione zostają tu rezultaty badania w Polsce oraz opracowanie zbiorcze europejskich rezultatów.

Finansowanie inwestycji energooszczędnych w Polsce


Inwestycje w efektywność energetyczną to szansa na:
- podniesienie konkurencyjności na rynku,
- zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie zanieczyszczeń

Oferta finansowania inwestycji z programu PolSEFF*, skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, zainteresowanych wykorzystaniem nowych technologii obniżających wydatki na energię. Można uzyskać finansowanie w formie kredytu lub leasingu w wysokości do €1 miliona na inwestycje w jednej z czterech grup projektów:
 1. Przedsięwzięcia pozwalające na osiągnięcie co najmniej 20% oszczędności.
 2. Przedsięwzięcia zwiększające efektywność wykorzystania energii w budynkach o 30%
 3. Inwestycje w odnawialne źródła energii.
 4. Inwestycje w przedsięwzięcia i urządzenia wybrane z podanej listy technologii
Ponadto w ramach programu oferowana jest premia inwestycyjna w wysokości 10% całkowitej kwoty inwestycji, która jest wypłacana po pomyślnej realizacji projektu.

Poza finansowaniem technologii zmniejszających zużycie energii, PolSEFF oferuje bezpłatne doradztwo w wyborze inwestycji. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy zespołu inżynierów i analityków finansowych w zakresie opracowania i oceny projektów. Eksperci pomagają osiągnąć możliwie najwyższą efektywność zużycia energii, przy jak najkrótszym okresie zwrotu inwestycji.
* Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce finansowany przez EBOR i wspierany przez UE *
Fundusz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na efektywne i racjonalne gospodarowanie energią - daje możliwość małym i średnim firmom sfinansowania przedsięwzięć, których celem jest zoptymalizowanie zużycia energii.


"Efektywne wykorzystanie energii" – priorytetowy program finansowania przez NFOŚiGW audytów i inwestycji przedsiębiorstw zużywających rocznie 50 GWh energii lub więcej. Program trwa trzy lata 2011-2013 i składa się z dwóch części:
 • Część I oferuje od stycznia 2011r. dotacje na audyty energetyczne do max.70% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z unijnymi warunkami pomocy de minimis. Dotacją można sfinansować audyty energetyczne: -źródeł ciepła, -linii ciepłowniczych, -budynków przemysłowych, -procesów technologicznych oraz audyty elektroenergetyczne optymalizujące zużycie energii elektrycznej w obiektach.
 • Część II oferuje od lipca 2011r. pożyczki w wysokości od 3,5 mln zł do 42 mln zł na zaplanowane inwestycje obejmujące m.in.:
  • wdrażanie systemów zarządzania energią poprzez zastosowanie inteligentnych sieci Smart Grid i analizatorów parametrów sieci;
  • racjonalne zużycie energii elektrycznej z wykorzystaniem: sterowania napędami, oszczędnych silników i sprężarek, falowników pomp i wentylatorów, prostowników napędów sieciowych, energooszczędnych systemów oświetleniowych;
  • optymalne zużycie energii cieplnej i gazu poprzez budowę własnych źródeł wykorzystujących energię odpadową, pompy ciepła, geotermię, turbiny wiatrowe, termomodernizację budynków, rekuperację, odzysk ciepła;
  • modernizację procesów przemysłowych.
Pożyczki pokrywające do 70% kosztów kwalifikowanych udzielane będą na projekty powyżej 5 mln zł, które gwarantują co najmniej 7-procentowe zmniejszenie zużycia energii.

Więcej o programie:

Dalsze szczegóły uzyskać można w Departamencie Przedsięwzięć Przemysłowych NFOŚiGW,
tel. (22) 4590452, (22) 4590290
Inicjatywy i programy w zakresie efektywności energetycznej w Polsce – prezentacja opracowana przez Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej na krajowe szkolenie kadr izbowych w dniu 17 lutego 2009r.

Finansowanie inwestycji energooszczędnych w Polsce - prezentacja opracowana przez Fundację Efektywnego Wykorzystania Energii na krajowe szkolenie kadr izbowych w dniu 17 lutego 2009r.
Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska - prezentacja p. Danuty Rostowskiej Naczelnik z Departamentu Projektów Ekologicznych na szkoleniu dla przedsiębiorców w dniu 6 maja 2009 zorganizowanym w ramach projektu CHANGE w siedzibie PJCEE w Warszawie.
Finansowanie "z trzeciej ręki" przedsięwzięć energooszczędnych, czyli formy finansowania bez angażowania własnego kapitału - Firma Usług Energetycznych ESCO i Kontraktowanie.


Jak nie płacić kary za przekroczenia? Optymalizacja mocy umownej w firmie


Raport portalu Verivox.pl, który jest niezależnym podmiotem względem uczestników rynku energii, zawierający odpowiedzi na następujące pytania:
 • Dlaczego nie opłaca się przekraczać zamówionej mocy umownej?
 • Ile można zaoszczędzić zmieniając poziom mocy umownej?
 • Jak się upewnić, że poziom zamówionej mocy jest wystarczający?
 • Jakie są inne możliwości optymalnego doboru mocy?
 • W których regionach koszt przekroczenia mocy jest największy?
oraz Uwagi dla małych firm usługowych i produkcyjnych (C11 lub C12)Ile kosztują pro-ekologiczne oferty prądu?


Raport portalu Verivox.pl, który jest niezależnym podmiotem względem uczestników rynku energii, zawierający odpowiedzi na następujące pytania:
 • Czy oferty pro-ekologiczne zawsze są droższe od standardowych taryf?
 • Czy dla gospodarstw domowych wybór oferty pro-ekologicznej jest korzystny finansowo?
 • Którzy sprzedawcy energii oferują produkty pro-ekologiczne?
 • Czym różnią się oferty pro-ekologiczne?
oraz
 • TOP 5 Ranking sprzedawców energii w regionach
 • Oferty dla domu (zużycie 2 150 kWh rocznie)
 • Oferty dla firmy (zużycie 3 500 kWh rocznie)
 • Oferty dla firmy (zużycie 25 000 kWh rocznie)


O barierach dla budowy biogazowni


Jak wygląda teraźniejszość i przyszłość rynku biogazowi – Biogazownie - biobariery.
Projekt realizowany przy wsparciu:
Intelligent Energy Europe
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość tej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie odzwierciedla ona opinię Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za jakikolwiek użytek poczyniony z zawartych tu treści.
wykonanie: ERYDIUM Strona główna | Europejska strona projektu | Strona Krajowej Izby Gospodarczej